A légzsákos motoros ruha egyike a legnagyobb biztonsági innovációknak... (Wired.com)

A légzsák az autózás biztonságának új dimenzióját nyitotta meg. A légzsákos ruha ugyanezt teszi a motorkerékpárnál.

Az oldal kidolgozás alatt!

A motorosok légzsákos védelméért – StraTo Alapítvány

alapító okirata (tervezet!)

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

1. Az alapító neve, anyja neve, lakóhelye Straub Tamás János (an.: dr Steer Gabriella Irén) 1043 Budapest, Aradi u. 21. III.em 20

2. Az alapítvány neve: A motorosok légzsákos védelméért - StraTo Alapítvány

2.1/ Az alapítvány rövid neve : StraTo Alapítvány

2.2/ Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: Foundation for Airbag Protection for Motorcyclists Stiftung für den Airbag-Schutz von Motorradfahrern

3. Az alapítvány székhelye: 1043 Budapest, Aradi u. 21. III.em. 20

4. Az alapítvány honlapjának címe: www.airbagjacket.eu/alapitvany.html

5. Az alapítói induló vagyon:

5.1/ Az alapító az alapítvány céljainak elérése érdekében 400.00- Ft, azaz Négyszázezer forint értékű vagyont bocsát az alapítvány rendelkezésére, egyrészt készpénzben, másrészt vagyontárgyakban

5.2/ Készpénz: 200.000.- Ft azaz Kétszázezer forint, amelyet alapító az alapítvány bankszámlájára fizet

5.3/ Vagyontárgyak (demonstrációs célra): Légzsákos kabát: 120.000.- Ft Légzsákos mellény: 50.000.- Ft Patronok, kábel: 30.000.- Ft

5.4/ Az alapító a teljes alapítói vagyont az alapítvány alapító okiratának aláírásával egyidejűleg az alapítvány rendelkezésére bocsátotta

6. Az alapítvány célja: A motorosok ruházatba integrált légzsákos védelmének koncepciója mintegy fél évszázadra tekint vissza és már több, mint negyedszázada a valóságban is elérhető a motorosok számára. Hatékonyan képes védeni viselője létfontosságú szerveit (gerinc, bordák, nyak stb.). Sajnos mind a mai napig kevés motoros használja. Az alapítvány fő célja a motoros légzsákos ruházat használatának elterjesztése, ezzel elősegítve, hogy a közutakon kevesebb motoros veszítse életét vagy szenvedjen súlyos egészségkárosodást

7. Az alapítvány célja megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

7.1/ Felvilágosító munka a motoros légzsákos ruha célszerűségéről, használatáról

7.2/ Együttműködés szorgalmazása - az állami hatóságokkal, - biztosító társaságokkal, - közlekedésbiztonsági szervezetekkel, - motoros ruházatot árusító kereskedelmi vállalkozásokkal és mindazokkal, akik egyetértenek a motoros légzsákos védelem elterjedésének fontosságával

7.3/ Médiakampányok folytatása, kapcsolat a sajtó munkatársaival

7.4/ Igény esetén motoros találkozókon bemutató, beszélgetés a légzsákos kabátról

7.5/ Vásárlási kedvezmény adásának szorgalmazása motoros ruházatot forgalmazó online és offline (bolti) kereskedelmi vállalkozásoknál

7.6/ Vásárlási kedvezmény adásának szorgalmazása légzsákos motoros ruházatot gyártó hazai és külföldi vállalkozásoknál

7.7/ Adókedvezmény szorgalmazása az állami hatóságoknál (csökkentett forgalmi adókulcs, ill. SZJA visszatérítés)

7.8/ Az alapítvány a mindenkori alapítványi vagyona terhére - pályázat, sorsolás, vetélkedő útján közvetlenül juttat légzsákos ruházatot motorosok részére, - nem saját hibás balesetet szenvedett motoros részére - későbbiekben meghatározott módon és mértékben - kárpótlást nyújthat, amennyiben igazolható módon viselte a légzsákos védőruhát

7.9/ Az alapítvány a céljaként meghatározott tevékenységét Magyarország területén és a Kárpát-medence magyar nemzetiségű motorosai körében kívánja folytatni, megvalósítani

7.10/ ………………………………………………………………………………………………

8. Az alapítvány jellege:

8.1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat, ha az alapítvány céljával egyetért és a jelen Alapító okirat rendelkezéseit elfogadja. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. Az alapítványi vagyon részévé válnak az alapítványhoz később csatlakozó feltétel nélküli vagy feltételhez kötött pénzbeli, dologi juttatások, vagyoni értékű jogok, amennyiben ezeket a kuratórium elfogadja.

8.2./ Az alapítvány kisegítő jelleggel, kizárólag a 6./ és 7./ pontban meghatározott célokkal közvetlenül összefüggésben végezhet gazdasági- vállalkozási tevékenységet, amely tevékenységből származó bevétel nem haladhatja meg az alapítvány éves összes bevételének a 60 százalékát.

8.3/ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak ill. képviselőinek anyagi támogatást nem nyújt.

9. Az alapítvány időtartama: Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

10. Az alapítványi vagyon felhasználása:

10.1./ Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

10.2./ Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénz adomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

10.3./ Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

10.4./ Ha a csatlakozó támogató - az alapítvány célkitűzéseivel összhangban - rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

10.5./ Az alapítvány vagyonának fel nem használt része kamatozó lekötött betétbe, kincstárjegybe, állampapírba, ill. alacsony kockázatú (konzervatív) befektetési alapokba helyezhető.

10.6/ Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázati feltételeket a kuratórium határozza meg, amelyet a honlapján tesz közzé.

11. Az alapítvány ügyvezető szerve:

11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére öt természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve): Straub Tamás János (an.: dr Steer Gabriella Irén) 1043 Budapest, Aradi u. 21. III.em. 20

A kuratórium további tagjai (név, lakcím): ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.

11.2./ A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre. A kuratóriumi tagság megszűnik: a tag halálával, lemondásával, a Ptk. 3:22. § (1), (4)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

11.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

11.4./Az alapítványi célok hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány alkalmazottat is foglalkoztathat, felettük a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

11.5./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer (tavasszal vagy ősszel) össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerül (elektronikus tértivevény).

11.6./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

11.7./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Minden tagnak egy szavazata van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel, szavazategyenlőség esetén a határozatot el nem fogadottnak kell tekinteni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.8./ A kuratórium tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

11.9./ A kuratóriumi határozatokról nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, valamint a mellette és ellene szavazók személye.

12. Összeférhetetlenségi szabályok:

12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

12.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: Budapesten, 2024 év. …....................... hó ….. . napján

……………………………………………… aláírás /Straub Tamás János – alapító/

Tanú: Lakcíme: Személyi igazolvány száma: ……………………….. aláírás

Tanú: Lakcíme: Személyi igazolvány száma: ………………………. aláírás

Stra(ub) To(m)
Hivatkozások a Wikipédián:

Motorcycle safety
Motorcycle safety concerns many aspects of vehicle and equipment design as well as operator skill and training that are unique to motorcycle 
riding

Motorkerékpáros
személyi védőfelszerelés
A motorkerékpár mind a balesetek, mind a halálos kimenetelű balesetek szempontjából a legveszélyesebb közlekedési eszköz, maga a motorkerékpár pedig a többi gépjárműhöz képest csekély passzív védelmet nyújt, ezért a motorkerékpár-vezetők biztonsága szempontjából – vezetéstechnikai ismereteik mellett – kiemelkedő szerepe van a a motorkerékpáros személyi védőfelszerelésnek.

Airbag
De airbag wordt ook toegepast in andere systemen. Zo is er een vest met een airbag dat gebruikt wordt door 
motorrijders, en eenzelfde soort vest wordt gebruikt in de paardensport. De airbag wordt geactiveerd door middel van een koord.

Motocicleta
Una motocicleta, comúnmente conocida en castellano con la abreviatura moto, es un vehículo de dos ruedas, impulsado por un motor que acciona la rueda trasera, salvo raras excepciones. El cuadro o chasis y las ruedas constituyen la estructura fundamental del vehículo

Motocicleta
Motocicleta é um veículo de duas rodas e tração traseira com um motor que propicia sua auto-locomoção capaz de desenvolver velocidade de cruzeiro com segurança e conforto

Veste airbag
La veste « airbag » est un vêtement de sécurité développé pour les utilisateurs de motocyclettes pour les protéger des chutes lors de collisions

Подушка безопасности
Подушка безопасности — система пассивной безопасности  в транспортных средствах. Представляет собой эластичную оболочку, которая наполняется воздухом либо другим газом. Подушки безопасности широко используются для смягчения удара в случае автомобильного столкновения.

Poduszka powietrzna
Poduszka powietrzna (ang. airbag) – samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa. Ma na celu 
zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia

Bezpečnostný vzduchový vankúš (Airbag)
Bezpečnostný vzduchový vankúš v bunde pre motocyklistov – Pre bezpečnosť motocyklistov otvorila novú dimenziu 
v plášti integrovaný systému airbagov. V ktorom aktivačný kábel a stlačený CO2 je v patronu.

Jachetta e gilet airbag
Le sistema airbag (aersacco) integrata in le jachetta e in le gilet ha aperita nova dimension al securitate 
del motocyclistas (e cavalleros). Jachettas esse equipate con un airbag pro proteger a le motocyclistas contra le 
vulneres al impactos.

Aersakojako
Post la kasko, la aersakojako kaj veŝto estas la plej grava sekureca novigo en la transporto. La jako (veŝto) estas ekipita kun aersako, kio protektas motorciklo rajdantoj kontraŭ vundoj

Airbag
An airbag is a useful vehicle safety device. Airbags are used in the world increasingly because in 
accidents, it can help passengers reduce shock. When the sensor feels a strong shock, the gas device 
explodes. This gas fills the bag immediately

A portálon található minden információ bárki által szabadon felhasználható, de szükséges a forrást megjelölni. - www.airbagjacket.eu
All of information on this site used freely, but the source citation is needed. Ajánlott minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768